Persondataforordningen

Persondataforordningen for patienter

i Lægehuset Fyrvej

Dokumentation for behandling af personoplysninger efter persondataforordningens art. 30

For dataansvarlige

En virksomhed har pligt til at udarbejde og løbende opdatere dokumentation for alle virksomhedens databehandlingsaktiviteter. Dokumentationen skal foreligge skriftligt og elektronisk, så den på anmodning kan udleveres til Datatilsynet. Dokumentationen skal ikke indsendes til Datatilsynet, med mindre tilsynet i en konkret sag anmoder om det.

Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab og PLO påtager sig intet ansvar for medlemmernes anvendelse af dette materiale og kan ikke gøres ansvarlige for senere regelændringer, der måtte få betydning for indholdet og behov for opdatering deraf. Medlemmernes tilegnelse og anvendelse af materialet sker på medlemmernes eget ansvar og Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab og PLO kan således ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler i indholdet der måtte opstå som følge af medlemmernes anvendelse af materialet. Bruun & Hjejle rådgiver ikke om IT eller sikkerhed og medlemmerne opfordres derfor til at søge særskilt rådgivning herom.

Nedenstående standarddokumentation vedrører primært patienternes helbredsoplysninger. Lægen er imidlertid også dataansvarlig i forhold til sine medarbejdere, hvorfor fortegnelsens sidste linjer opfylder fortegnelseskravene i relation til ansatte. Praktiserende Lægers Arbejdsgiverorganisation har i øvrigt udarbejdet vejledningsmateriale om lægens rolle som dataansvarlig arbejdsgiver.

I dokumentet er der endvidere gjort plads til at klinikken selv kan udfylde flere linjer, hvis der deles data med andre modtagere end dem, der er nævnt i denne standarddokumentation

 

Den dataansvarlige
Navn Lægehuset Fyrvej
CVR-nummer 76672628
Adresse Fyrvej 22, 6710 Esbjerg V
Telefonnummer 75153088
E-mail adresse laegerne-fyrvej@esenet.dk
Hjemmeside www.fyrvej22.dk

 

Behandlingen af personoplysninger
Behandlingens betegnelse Indsamling og videregivelse af helbredsoplysninger om patienter
Formålene med behandlingen Hovedformålet med behandlingen af helbredsoplysninger er at muliggøre behandling af patienter. For at muliggøre patientbehandlingen, er det nødvendigt at der videregives helbredsoplysninger til forskellige aktører i sundhedssektoren, herunder til afregningsformål.

 

Kategorier af registrerede personer og kategorierne af personoplysninger

Kategori:

Patienter

Særlige kategorier af personoplysninger (sæt kryds i boksene)

☒ Race eller etnisk oprindelse

☒ Religiøs overbevisning

☒ Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

☒ Helbredsoplysninger

Ved helbredsoplysninger forstås:

Journaloplysninger vedr. diagnostik, undersøgelse og behandling af patienten, medicin, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningssvar, attester, henvisninger m.v.

☒ Seksuelle forhold eller orientering

☒ Strafbare oplysninger

☒ Almindelige kategorier af personoplysninger: Stamdata, dvs. patientens navn, personnummer, e-mail og hjemmeadresse samt telefonnummer.

 

Modtagere af personoplysningerne

Af nedenstående fremgår en samlet liste over modtagere (både selvstændigt dataansvarlige og databehandlere), som personoplysningerne overlades eller videregives til, systemer, typer af oplysninger og hjemmel

Formål Modtager System Type oplysninger Hjemmel
Patientbehandling CGM (leverandør af klinikkens systemhus) Journalsystem og klinikkens app

Helbredsoplysninger

 

Databehandleraftale med systemhus

 

PLSP A/S Praksisleverandørernes serviceplatform Helbredsoplysninger

Databehandleraftale

(Via systemhus)

MultiMED Henvisningshotellet Henvisninger

Databehandleraftale

(Via systemhus)

Danish Medical Data Distribution

(DMDD)

WebReq & WebPatient Bestilling af laboratorieprøver & opbevaring af borgerens spørgeskemasvar Databehandleraftale
DAK-E Sundhedsmappen (Digitale Forløbsplaner) Helbredsoplysninger Databehandleraftale
Offentlige myndigheder (regioner, kommuner) Sundhedsdatanet og VANS (MedCom-beskeder) Helbredsoplysninger Sundhedslovens §43
Andre sundhedsaktører (speciallæger, privathospitaler mv) Sundhedsdatanet og VANS (MedCom-beskeder) Helbredsoplysninger Sundhedslovens §41
Sundhedsdatastyrelsen Det Fælles Medicinkort Medicinoplysninger Sundhedslovens §157
Sundhedsdatastyrelsen Det Danske Vaccinationsregister Vaccinationer Sundhedsloven §157
Patienten selv i forbindelse med aktindsigt i helbredsoplysninger Lægens journalsystem Helbredsoplysninger Sundhedslovens §37 og Persondataforordningens artikel 15 om indsigtsret
Forskning Kliniske kvalitetsdatabaser (RKKP) Dansk Voksen Diabetes Database Helbredsoplysninger Sundhedslovens §196
Administration og kvalitetsudvikling Sundhedsdatastyrelsen Statens elektroniske indberetningssystem (SEI) Oplysninger om dødsfald Bekendtgørelse nr. 1046 af 20. oktober 2016, jf. sundhedslovens §190
Sundhedsdatastyrelsen DPSD2 Utilsigtede hændelser Sundhedslovens §§198-199
Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) STPS indberetningsløsning

Helbredsoplysninger

(ifm. praksislukning)

Ved samtykke fra patienten
Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) STPS indberetningsløsning

Helbredsoplysninger

(ifm. mulig inddragelse af kørekort)

Autorisationslovens §44
Styrelsen for Patientsikkerhed/Patienterstatningen Patienterstatningens indberetningsløsning

Helbredsoplysninger

 

Sundhedslovens §43, jf. lov om klage-og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
Regioner Sygesikrings-og afregningssystemet Ydelsesoplysninger Sundhedslovens §60
Forsikring og pension DMDD (It-leverandør) Helbredsoplysninger og attester Journalføringsbekendtgørelsen §20
Politi og domstole N/A Helbredsoplysninger Enten ved samtykke, sundhedslovens §179 eller retsplejeloven
Sociale myndigheder (fx kommune og Udbetaling Danmark) EG Kommuneinformation A/S Helbredsoplysninger og attester Ved samtykke fra patienten eller efter retningslinjer i det socialt lægelige samarbejde
Netværkskommunikation MedCom Sundhedsdatanet Helbredsoplysninger

Databehandleraftale

(Via systemhus)

VANS-leverandører VANS-net Helbredsoplysninger

Databehandleraftale

(Via systemhus)

TDC Erhverv Tele- og IT system Alle kategorier af personoplysninger Databehandleraftale (evt. som led i kontrakten)
Klinikadministration Bluegarden Lønsystem Oplysninger om løn Databehandleraftale
DATCOM Administrationssystem HR-oplysninger inkl. CPR-nummer Databehandleraftale
Danske Regioner Praksis- og afregningsportalen (sundhed.dk) Praksisdeklarationer og tilmelding til yderregisteret Persondataforordningens artikel 6, 1b og 1e om behandling mhp. opfyldelse af kontrakt og samfundsmæssig interesse
SKAT MitVirk Skatteoplysninger Kildeskatteloven
Kommunen MitVirk/NemRefusion Ansøgning om sygedagpenge, barsel mv. Sygedagpengeloven
Revisor N/A Oplysninger om HR, løn og skat

Hvis revisor anviser løn for klinikken indgås databehandleraftale.

Ift. regnskabsaflæggelse er revisor dataansvarlig efter årsregnskabsloven.

Nordic Backup IT backup Alle kategorier af personoplysninger Databehandleraftale
CENTEX IT Administrationssystem HR-oplysninger inkl. CPR-nummer Databehandleraftale

NOTE: Kolonnen ”System” dækker over forskellige elektroniske systemer. I visse tilfælde, fx i relation til arbejdsgivere og forsikringsselskaber, kan kommunikation dog også foregå ved almindelig postforsendelse.

Sletning af personoplysninger
Forventede tidsfrister for sletning af forskellige kategorier af oplysninger

Helbredsoplysninger indeholdt i patientjournaler

 

Oplysningerne slettes i overensstemmelse med lovgivningens krav, se journalførinsgsbekendtgørelsens §§15-16 (Bekendtgørelse nr. 990/2017). Som reglerne er nu, skal helbredsoplysninger indeholdt i en patientjournal opbevares mindst 10 år, billeddiagnostik dog 5 år. Hvis der verserer en klage- eller erstatningssag skal oplysningerne opbevares, indtil sagen er afsluttet.

 

Generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
Sikkerhed

Klinikkens systemhus (og evt. andre databehandlere) har i en databehandleraftale forpligtet sig til at sikre, at der træffes de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Kommunikation af personoplysninger skal ske over sikre forbindelser. Personoplysninger, der overføres eller opbevares uden for et lukket netværk kontrolleret af Databehandleren, skal beskyttes med kryptering. Hvor det er passende og hensigtsmæssigt henset til oplysningernes karakter, skal oplysningerne desuden pseudonomiseres.

Adgangskontroller og –begrænsninger skal indføres i passende omfang. Fysisk materiale, der indeholder personoplysninger, opbevares aflåst.

Databehandleren skal sørge for løbende sikkerhedskopiering af personoplysningerne, hvis der er indgået aftale herom. Hvis systemhuset ikke foretager backup, skal der indgås aftale herom med en anden leverandør.   Kopierne skal opbevares adskilt og forsvarligt og på en måde som sikrer mulighed for at oplysningerne kan genskabes.

Databehandleren har som led i databehandleraftalen forpligtet sig til én gang årligt at afgive en erklæring til os (den dataansvarlige), der dokumenterer, at databehandleren handler i overensstemmelse med gældende persondataret. Erklæringen baseres på ISAE 3402 eller tilsvarende. Erklæringen skal være underskrevet af en kvalificeret, uvildig instans, f.eks. databehandlerens revisor.